Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

20/10/2017r

Szanowni Państwo,

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składnia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem "Rewident" można składać listownie lub osobiście, w terminie do 31 października 2017 roku na adres:

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie

ul. Hetmańska 4 lok. 4, 35-045 Rzeszów


Zaproszenie poniżej:


Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

 

 

Warunkiem złożenia oferty jest:

  • złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu,
  • złożenie oświadczenia o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w badanym sprawozdaniu finansowym,
  • proponowana cena.

 

Do przedstawionej oferty prosimy załączyć informację o posiadaniu przez Państwa doświadczenia w badaniu spółek prowadzących działalność poręczeniową, pożyczkową czy działających  w branży finansowej oraz podmiotów dysponującymi środkami unijnymi, lub wskazanie na brak takiego doświadczenia.

 

Oczekujemy zwrócenia szczególnej uwagi w badaniu na:

  1. Poziom zobowiązań pozabilansowych z tytułu poręczeń i występującego z tego tytułu ryzyka,
  2. Sposób tworzenia rezerw i ich adekwatność do poziomu ryzyka,
  3. Sposób ewidencjonowania rozliczeń realizowanych umów w ramach RPO WP 2007-2013 i PO RPW.

 

Jednocześnie informujemy, że Fundusz jest Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie (RPO WP 2007-2013) i Pośrednikiem Finansowym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Proponowany termin wykonania badania do 31.03.2018r., sporządzenie raportu biegłego rewidenta do 15.04.2018r.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Rewident” można składać listownie lub osobiście, w terminie do 31 października 2017 r. na adres:

 

Podkarpacki Fundusz Poręczeń  Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Hetmańska 4 lok. 4, 35-045 Rzeszów

 

Niezależnie od przesłania pocztą tradycyjną, prosimy o kierowanie korespondencji w przedmiotowej sprawie w pierwszej kolejności na adres mailowy:

www.sekretariat@pfpk.com

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15 grudnia 2017r., a oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni, po czym jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


Lista aktualności
rozwiń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.