Warunki poręczenia

1. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (zwany w dalszej części PFPK) prowadzi program wspierania finansowego podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego.
2. Program, o którym mowa w pkt. 1, polega na udzielaniu przez PFPK poręczeń kredytów i pożyczek udzielanych przez Instytucje Finansujące współpracujące ze Spółką na podstawie Generalnych Umów o Współpracy.
3. Za mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z przepisami prawa działalności gospodarczej uważa się:

Mikroprzedsiębiorca

1) Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

2) Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
b) osiągnął przychód netto ze sprzedaży netto towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 10 mln EUR.
c) nie uważa się za małego przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali posiadają więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, prawa do ponad 25% udziału w zysku bądź więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników ( akcjonariuszy).

Średni przedsiębiorca

3) Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
b) osiągnął przychód netto ze sprzedaży netto towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 43 mln EUR.
c) nie uważa się za średniego przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, prawa do ponad 25% udziału w zysku bądź więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

4) Organizacje pożytku publicznego: ich działalność reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zgodnie z definicją zawartą w ustawie organizacjami pozarządowymi są stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

4. Z poręczeń PFPK korzystać mogą  mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje pożytku publicznego, posiadający bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową. Fakt posiadania zdolności kredytowej będzie wynikał z warunkowej pozytywnej decyzji kredytowej Instytucji Finansującej, uzależniającej kredytowanie od udzielenia zabezpieczenia przez PFPK oraz dołączone analizy i oceny ekonomiczno- finansowej Kredytobiorcy wraz z załącznikami, sporządzonej przez Instytucję Finansującą.

5. O udzielenie poręczenia przez PFPK mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy:
1) posiadają siedzibę lub też podejmują / prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.
2) posiadają zdolność kredytową.

6. PFPK udziela poręczeń kredytów i pożyczek udzielanych w zł, na okres do 6 lat.
7. PFPK będzie udzielać poręczeń do 70% kwoty kapitału kredytu.
8. Maksymalna wartość poręczenia i maksymalne zaangażowanie Funduszu na rzecz jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu.
9. O udzieleniu poręczenia decydował będzie samodzielnie Zarząd PFPK, na podstawie dokonanej analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Ocena ta decydować będzie także o warunkach poręczenia, a w szczególności jego kwocie.
10. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w PFPK, lub za pośrednictwem instytucji finansowych.
11. Przedsiębiorca ubiegający się o poręczenie sporządza wniosek o udzielenie poręczenia, który można pobrać w siedzibach Instytucji Finansujących współpracujących z PFPK na podstawie zawartych Generalnych Umów o Współpracy, w siedzibie oraz na stronie internetowej PFPK.
12. Poręczenie udzielane będzie na podstawie umowy o udzielenie poręczenia zawartej pomiędzy mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom a PFPK.
13. Poręczenie udzielane będzie przed zawarciem umowy kredytowej.
14. Warunkiem udzielenia poręczenia dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy jest ustanowienie przez Przedsiębiorcę na rzecz PFPK zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco z ewentualnym poręczeniem, wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie innych zabezpieczeń akceptowanych przez PFPK.
15. Za udzielenie poręczenia PFPK pobiera prowizję wstępną w wysokości 150,00 zł oraz jednorazową prowizję w wysokości od 0,5% do 2,2%, której wysokość uzależniona jest od czasu trwania poręczenia oraz ryzyka związanego z udzielanym poręczeniem. W przypadku, gdy poręczenie dotyczy finansowania przedsięwzięć związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, finansowania przedsięwzięć bezpośrednio dotyczących ochrony środowiska bądź mających pozytywny wpływ na środowisko, przedsięwzięć zorientowanych na kwestie równych szans w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn, przedsięwzięć powodujących wzrost zatrudnienia o min. 10% w stosunku do okresu poprzedzającego uzyskanie poręczenia, a także w zależności od rodzaju innych zabezpieczeń niż poręczenie PFPK przyjętych przez instytucję finansującą, rodzaju kredytu/pożyczki oraz od oceny finansowej Klienta, Zarząd PFPK może obniżyć stawkę prowizji, jednak nie więcej niż o 0,5 punktu procentowego w stosunku do odpowiedniej stawki przewidzianej w poniższym zestawieniu.

  • okres nieprzekraczający 6 miesięcy - 0,50% - 0,80%
  • okres przekraczający 6 miesięcy, ale nieprzekraczający 1 roku - 0,50%-1,20%
  • okres przekraczający 1 rok, ale nieprzekraczający 18 miesięcy - 0,50% - 1,40%
  • okres przekraczający 18 miesięcy, ale nieprzekraczający 2 lat -0,50% - 1,60%
  • okres przekraczający 2 lata, ale nieprzekraczający 4 lat -0,50% - 1,80%
  • okres przekraczający 4 lata - 0,50% - 2,20%

Wypis z tabeli opłat prowizyjnych za poręczenie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie z dnia 20.01.2015r. (Uchwała Zarządu nr 01/01/15 z dnia 20.01.2015r.)
Pełny tekst uchwały i tabeli opłat do wglądu w siedzibie Funduszu.

16. PFPK zastrzega sobie prawo do nieudzielania poręczenia bez podania przyczyny.

rozwiń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.