RPO I

                                                                                                                                                   

Projekt „Wsparcie przedsiębiorstw przez dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie w dniu 18.06.2010r. zawarł umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn.: "Wsparcie przedsiębiorstw przez dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poreczeń Kredytowych Sp. z o.o." udzielonego w ramach Osi Priorytetowej I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" działanie 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości" schemat A "Wsparcie kapitałowe funduszy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

RPO WP został przyjęty przez Komisję Europejską decyzją z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach wspólnotowego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Podkarpackie w Polsce, nr CCI 2007 PL 161 PO 013. Następnie Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nr 72/1176/07. Uszczegółowienie nie jest dokumentem wymaganym przez Unię Europejską i nie jest z nią konsultowane. Jednak ze względu na ogólny charakter RPO WP Instytucja Zarządzająca Programem (IZ RPO WP), którą jest Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązana jest do sporządzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Osiąganie tego celu będzie następować poprzez inwestycje strukturalne służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego i podnoszeniu poziomu edukacji.

Cele szczegółowe RPO WP zostały określone w oparciu o analizę poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa i obejmują najważniejsze obszary interwencji wymagające wsparcia w celu usunięcia głównych barier rozwojowych i podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województwa. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego łącznie z EFRR przyznano kwotę 1 136 307 823 Euro.

rozwiń

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.